לתנאי השימוש

לתנאי השימוש

להלן תקנון האתר ותנאיו:

תנאי שימוש באתר

“fyy.co.il”

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

  1. קדימון

אתר זה (להלן:”האתר”) הנו בבעלות חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ
RAKNADLAN – FYY DIGITAL FORMS LTD  ח.פ. 515459279 (להלן: ״החברה״).

בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו והתכנים השונים, המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר ( החברה ) שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להל”ן בתקנון זה מעת לעת לרבות בתנאים המופיעים בטפסים הדיגיטליים

( כגון: טופס הסכם רכישה וכדומה ) וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

  1. קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “FYY טפסים דיגיטליים” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת החברה.

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

  1. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו ובכל דרך, בין באופן אוטומטי או ידני, לפי החלטה הבלעדית, וללא החובה לפרט את הסיבה לחסימה.

צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר והחברה.

מיילים הנשלחים ממערכת הטפסים הם באחריות הלקוח, המייל השולח שלנו רק מאפשר את השליחה והחברה לא אחראית על התוכן הנשלח במיילים של הלקוח.

  1. גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה  פנימיים  ו/או אנליטיקס בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים באתר.בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

  1. הגבלת אחריות בפרסום ותוכן

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

כל מידע המתפרסם באתר מעת לעת ו/או המועלה על ידי מפרסם ו/או משתמש באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב ולהטיל אחריות על האתר ו/או החברה ומכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה.

האחריות על תוכנן של הפרסומים באתר מכל סוג שהוא בהם משתמש באתר מעלה תוכן ומפרסמו ו/או מפרסם מעלה תוכן לפרסום כלשהו, הינם על אחריות האישית של מעלה התוכן ו/או המפרסם והאתר לא ישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש או לכל אדם או גוף עסקי אחר כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסום באתר.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.

כל התקשרות ו/או עסקה שתעשה על ידי משתמש באתר בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בין המשתמש לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. האתר והחברה אינה צד לכל עסקה או התקשרות שכזו, ולא תישא באחריות לשירותים, למוצרים או למידע, שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן ו/או איכותם.

החברה  שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות באתר לרבות מיקומם בכל מקום בהאתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי ו/או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר הן העסקיים והן הפרטיים, בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם.

זכויות יוצרים

חל איסור להעלות תוכן אשר יש בו זכויות יוצרים ו/או הינו חומר מועתק ו/או הינו חומר של צד שלישי כלשהו ללא קבלת רשות הצד השלישי ובמקרה שהועלה חומר שכזה האחריות הינה של מעלה התוכן בלבד ולא של האתר.

כל משתמש באתר מאשר ומסכים כי כל מידע באתר שמועלה על ידו באמצעות טקסט ו/או תמונות ו/או וידאו ו/או קול הינן רכושו הבלעדי של מפעיל האתר.

כל משתמש באתר ההמעלה מידע ו/או המוסר מידע ו/או תוכן לפרסום באתר לרבות באמצעות מודעה, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום.

בעצם מסירת המידע לאתר המשתמש מקנה לאתר שימוש חינם, רישיון בלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של האתר ו/או להשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, גם בדפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת קווית וסלולארית.

האתר והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מן וסוג שהוא בכל הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה ו/או ציור /ואו לוגו ו/או  אמצעי וידיאו ו/או קול ו/או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכויות יוצרים או לזכות קניין אחרת. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שיובא לידעתו דבר ההפרה על ידי הנפגע מההפרה ולמשתמש ו/או למפרסם לא תהיה על טענה על הסרה כאמור ולאתר ו/או לחבר הלא תהיה אחריות בגין הסרה כזו כאור לעיל.

כל זכויות הקניין הרוחני במערכת ובתוכנות הכלולות בה, מכל סוג שהוא, יהיו שייכות בכל עת לחברה בלבד. שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כמעניק כל זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא ללקוח, למעט הענקת זכויות השימוש בגדר השירותים כאמור לעיל. כל הגילויים, הרעיונות, הפיתוחים, האמצאות (בין שהינן כשירות פטנט ובין אם לאו), זכויות היוצרים, השיטות, התוכניות, הנתונים, התהליכים, הטכנולוגיות, השרטוטים, המפרטים, התיעוד, הרישומים וכיו”ב, אשר יגולו, יפותחו או יומצאו על ידי החברה, לרבות במסגרת הסכם זה יהיו שייכים באופן בלעדי לחברה. למען הסר ספק מוסכם כי ללקוח לא יהיו כל זכויות קניין רוחני במערכת ובתוכנות הכלולות בה או בכל שיפור או שינוי של אלה, אף אם שינויים אלה יתבצעו תוך יישום הערותיו והארותיו בנוגע לפעולת התוכנה. הלקוח מתחייב כי לא יפתח ולא ישיק בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, תוכנה, מערכת או מוצר הדומים לתוכנה במשך כל תקופת הסכם זה ושלוש שנים לאחר סיומו.

  1. הגבלת אחריות מידע באתר

החברה לא שומרת את המידע באתר בשרתים של החברה ו/או באמצעות מחשבים ושרתים ואמצעי אחסון של צדדים שלישים ( להלן:” אמצעי אחסון “) ואין להסתמך על שמירה של המידע המועלה על ידי משתמש לאתר החברה ואשר לא נשמר באמצעי האחסון של החברה והיא המסירה כל אחריות במצב בו המידע ימחק עקב תקלה מחשובית ו/או כל תקלה אחרת  ו/או עקב מעשה מכוון כלשהו של גורם כלשהו למחשבי ואמצעי האחסון של האתר ומכאן שכל המשתמש המעלה מידע לאתר האחריות על המידע ושמירתו וגיבויי באמצעים חיצוניים הינם על המשתמש ואין כל אחריות של האתר על מידע זה במצב בו המידע יחשף לכל גורם שהוא ו/או ימחק בשל תקלה כלשהיא. הלקוח מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי לגיבוי הטפסים הדיגיטליים ו/או הנתונים המאוחסנים ע”י החברה עבורו, בין אם סופקו ע”י החברה או על ידו, וכי החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מאובדן קבצים אשר נמחקו מסיבה כלשהי ולא גובו על ידו. הלקוח מצהיר כי הוא משחרר את החברה מאחריות לנזקי אובדן קבצים וכי יהיה מנוע מלטעון ומלתבוע את החברה בגין נזקים כאלו.

החברה לא תהיה אחראית לכל מידע אישי של משתמש אשר יחשף באמצעי החברה כתוצאה מחדירה בלתי חוקית של גורם כלשהו והמשתמש באתר מודע לכך שהמידע עלול להיחשף במקרים של חדירה בלתי חוקית ו/או תקלה כלשהיא באמצעי האחסון והמחשוב של החברה.

במסירת מידע באתר באמצעות מודעות לפרסום מודע המשתמש באתר כי הם ייחשפו לכל משתמשי האתר ובעת העלאת המודעה לפרסום באתר חלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום באתר.

השירות באתר עשוי להכיל קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר מספק קישורים אלה לנוחיותך בלבד ואין הוא נושא בכל אחריות למידע המופיע בכל אתר שאליו מקושר, לתוקפו ולחוקיותו של אותו מידע מקושר. כל בחירה לגלוש באתרים שהינם מקושרים לאתר זה אשר נבחרו על אחריותך בלבד וכל נזק שיגרם למשתמש שבחר ללחוץ על הקישור הינם על אחריותו בלבד.

7. הפעלת האתר
החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או החברה או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת החברה מראש ובכתב.

לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר ו/או למי ממנהליו ועובדיו בכל הקשור להוראות תקנון זה.

טעות לעולם חוזרת-החברה עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים והחברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.

החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המנוי.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו”ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

בכל מקרה שחברת כרטיס האשראי של המנוי תסרב לכבד את התחייבויות המנוי, תבוטל זכאות המנוי לקבלת שירותים נוספים.
קבלות וחשבוניות מס עבור התשלומים ישלחו בדוא”ל.

המנוי לטפסים הדיגיטליים שאותו רכש הלקוח הינו מנוי אישי, והוא אינו ניתן למכירה, העברה או המחאה בדרך כלשהי. כל נסיון להעביר את המנוי לטפסים הדיגיטליים ו/או את השימוש בו לאחר עלול לגרום לביטולו המיידי של המנוי. זכאות הלקוח לקבלת השירותים באמצעות השירותים כפופה, בין היתר, לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאים המפורטים בתקנון זה. הלקוח נדרש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינו לבין חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ
RAKNADLAN – FYY DIGITAL FORMS LTD. עצם רכישת מנוי ע”י הלקוח ( תשלום באמצעות אמצעי תשלום כלשהו ), מהווה הודעה מצד הלקוח המנוי כי קרא הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן.

8. שונות

“ידוע לי, כי חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ – ח.פ 515459279, רשאית לא לאשר תכנים שאינם עומדים בתנאי הזמנה זו או להתנות תנאים ולא אבוא בטענות כלפי חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ בנושא זה.
קראתי ואני מאשר את תקנון האתר. כמו כן, אני מאשר כי כל התכנים אשר אעלה לטופס עומדים בכל הוראות החוק ובהוראות תקנון האתר  וקיבלתי את כל האישורים הדרושים לשם הטפסים הדיגטליים.
ידוע לי, כי אין אפשרות ביטול ו/או הקפאת הזמנת עבודה זו לתקופת 12 חודשים וכן לא תינתן האפשרות להחזר כספי חלקי, יחסי או מלא לכל תקופת המנוי להלן 12 חודשים. עם תום תקופת 12 החודשים של המנוי על משרד התיווך ו/או המתווך ליצור קשר לחידוש המנוי. כמו כן המנוי לטפסים הדיגיטליים שאותו רכש הלקוח הינו מנוי אישי, והוא אינו ניתן למכירה, העברה או המחאה בדרך כלשהי. כל נסיון להעביר את המנוי של הטפסים הדיגיטליים ו/או את השימוש בו לאחר עלול לגרום לביטולו המיידי של המנוי.
לחברה יש עלות הקמה של הטפסים הדיגיטליים שאותם הלקוח הזמין בהזמנה זו עבורו, אי לכך ובהתאם לזאת במקרה של ביטול עסקה לפני שקיבל הלקוח אפשרות שימוש באתר עם הטפסים הדיגיטליים של משרדו יהיה זכאי הלקוח ל- 50% החזר כספי בלבד. לציין ולהזכיר שלאחר שקיבל הלקוח את האתר עם הטפסים הדיגיטליים שאותם הזמין עבורו לא יהיה ניתן בשום דרך לבטל את המנוי ולא יהיה שום החזר כספי ללקוח. משך זמן בניית האתר (טפסים דיגיטליים להחתמת הסכמי תיווך) הינו עד – 14 ימי עבודה לאחר שטופס ההסכמים נשלח מעודכן על ידי הלקוח לחברה. במקרה קצה של איחור עקב סיבות לא צפויות תינתן ארכה נוספת לחברה של עד- 7 ימי עבודה נוספים.
על כל שינוי בטפסים לאחר 14 ימי עבודה אחרי עלייתו של האתר לאוויר יישא הלקוח בתשלום של עד 50 ש”ח.
אני מצהיר כי התכנים אינם פוגעים בזכויותיו של צד שלישי כלשהו.
ידוע לי, כי אם יגרם לחברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ נזק ו/או הפסד כלשהו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה הקשורים בדרך כלשהי להחתמת הטפסים הדיגטליים שהוזמנו מטעמי ו/או להפרת תנאי הזמנה זו על ידי אדרש לשפות את חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ באופן מיידי.

אני האחראי להעלאת ותפעול תכנים אלו לטפסים הדיגטליים ולא אבוא בטענות לחברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ או מי מטעמו בנושא זה ובכל הקשור להחתמת הטפסים הדיגטליים שלא צלחו. במידה ואין למשרד התיווך / למתווך לוגו אזי הלוגו שיופיע בטופס יהיה הלוגו של חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ או לחלופין ללא לוגו בכלל.
אני הלקוח (להלן: “הלקוח”) אחראי לאשר לחברת FYY את רשימת תנאי ההסכמים של משרד התיווך:
טופס תיווך קונים, טופס תיווך בלעדיות, טופס תיווך ללא בלעדיות וטופס תיווך שיתופי פעולה בין מתווכים. קראתי והבנתי שאוכל [ אני הלקוח (להלן: “הלקוח”) ] לקרוא ולאשר תנאים אלו בלינק הבא :
לחץ כאן לקריאת תנאי ההסכמים של משרד התיווך.
להבהיר שתנאים אלו יופיעו בטפסים הדיגטליים שאותם רכש הלקוח גם אם לא אישר על ידי שליחת הטופס “רשימת תנאי ההסכמים של משרד התיווך” ולא יהיו ללקוח כל תביעות או טענות כלשהן כנגד חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ בכל הנוגע והקשור לתכנים של תנאי ההסכם של הלקוח להל”ן. משרד התיווך / המתווך אשר חתם ואישר הזמנה זו ותנאים אלו, הוא האחראי לשמות המתווכים שיופיעו בטופס ההחתמה הדיגיטלית כמו כן הוא “הלקוח” אחראי לתקינות רישיונות התיווך של המתווכים שיופיעו בטופס ההחתמה הדיגיטלית, לא תהיה ל”לקוח” כל תביעות ו/או טענות כלשהן בכל הנוגע והקשור לתקינות רישיונות התיווך של מתווכי המשרד של ה”לקוח”.

ידוע לי, כי חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ רשאית לערוך שינויים באתר, במראה האתר ובמוצרים המוצעים בו.
החברה רשאית לשנות את המחירים המופיעים בתקנון האתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי המחיר כאמור לא יחול על הזמנות אשר בוצעו ונקלטו בחברה טרם השינוי, גם אם טרם סופקו למשתמש.

שונות:
ממועד חתימתה של הזמנה זו על ידי הלקוח, ישתכלל הסכם מחייב בין הצדדים בהתאם לתוכנו של מסמך זה, וכל שינוי ו/או תוספת שלא אושרו בכתב על ידי חברת רק נדל”ן – אף ווי טפסים דיגיטליים בע”מ לא יהיו תקפים.
הדין המהותי וסמכות שיפוט: הדין המהותי שייחול בכל הקשור להזמנה זאת הינו הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית תהא אך ורק לבית המשפט במחוז חיפה.
משך בניית הטפסים הדיגטליים היא עד 14 ימי עבודה לאחר שטופס ההסכמים נשלח מעודכן על ידי הלקוח לחברה.
ידוע לי, כי הפרת סעיפים אלו, כולם או אחד מהם, מהווה הפרה יסודית של ההזמנה.

החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לעשות שימוש בשמו של הלקוח ו/או בלוגו של הלקוח ו/או בסימנו המסחרי (בין אם אלה רשומים ובין אם אינם רשומים), לכל צורך מסחרי של החברה וזאת בכל אמצעי תקשורת (מדיה), לרבות, באתר האינטרנט, וזאת ללא כל תשלום ללקוח. בנוסף, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש כאמור בכל מידעון, ניוזלטר או מידע בעל אופי דומה שנשלח על-ידי הלקוח באמצעות המערכת. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים לשימוש כאמור בסעיף זה ומוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בין כספית ובין אחרת כנגד החברה בעניין השימוש כאמור.

החברה תהא רשאית, בכל עת, לקזז מכל סכום שיגיע ממנה ללקוח כל תשלום וחוב קצוב ושאינו קצוב שיגיע לה מהלקוח בין אם על-פי הסכם זה ובין עם על-פי הסכם אחר.

החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה את תנאי השירותים, לרבות התמורה, ובלבד שנתנה הודעה על כך ללקוח בכתב לפחות 30 יום לפני מועד שינוי התמורה.
החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה, בכל עת, לכל צד שלישי, וזאת ללא צורך בהסכמת הלקוח, ובלבד שיישמרו זכויות הלקוח מכוח הסכם זה.

הסכם זה יפורש על פי חוקי מדינת ישראל ללא מתן תוקף לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי ולבית המשפט המוסמך במחוז חיפה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים.

הלקוח מאשר לחברה לשלוח אליו מידע הכולל בין היתר חומר פרסומי באמצעות, דואר אלקטרוני או מסרונים. ובכל עת הוא יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

כל שינוי מהתנאים המפורטים בתקנון זה לא יהיה תקף, אלא אם ייערך בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים.

התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.

דין ומקום שיפוט על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגבי פרשנותו ו/או הפרתו  לבתי המשפט מוסמכים בחיפה.

9. גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי cookies ו/או analytics

10. איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובטפסים הדיגיטליים ובמקרה בו התגלתה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז חיפה

שירות לקוחות פעיל 24/7 באמצעות  האי-מייל : fyycoil@gmail.com

שינוי גודל גופנים